intestazione
Home page

Blogo

9 luglio 2017 --- la 9-an de julio 2017

Carl Sagan

La pala blua punkto.En la jaro 1977-a la esplorsondilo "Voyager 1" [Vojaĝer 1] estis lanĉita en la kosma spaco. La astronomo kaj scienca populariganto Carl Sagan [Karl Segan] sugestis la ideon turnigi la esplorsondilon kaj foti la Teron. Plenuminte sian esploran mision la "NASA" [usona Nacia Administracio por Aeronaŭtiko kaj Spacesplorado] plenumis ankaŭ tiun sugeston. Estis la jaro 1990-a kaj la esplorsondilo "Voyager 1" troviĝis je la distanco de 6 miliardoj da kilometroj de nia planedo.
Tiu ĉi estas la rezultanta bildo.

(Nel 1977 la sonda "Voyager 1" fu lanciata nello spazio. L'astronomo e divulgatore scientifico Carl Sagan aveva suggerito l'idea di fare girare la sonda e scattare una foto della terra. A compimento della missione primaria, la NASA seguì quel suggerimento. Era il 1990 e la Voyager si trovava a 6 miliardi di kilometri dal nostro pianeta.
Questa è l'immagine che ne risultò.)De tiu ĉi fora observa loko, la Tero povas ŝajni ne aparte interesa...sed ne por ni

--ooOoo--


Kvar jarojn pli poste, Carl Sagan prezentis siajn pensojn pri la profunda signifo de la bildo ...

(Quattro anni più tardi Carl Sagan espose i suoi pensieri sul significato profondo della fotografia...... )
La pala blua punkto.
«De tiu ĉi fora observa loko, la Tero povas ŝajni ne aparte interesa. Sed ne por ni. Rigardu ankoraŭ tiun etan punkton. Ĝi estas tie ĉi. Ĝi estas hejmo. Ĝi ests ni. Sur ĝi ĉiuj, kiujn vi amas, ĉiuj , kiujn vi konas, ĉiuj pri kiuj vi ĉiam aŭdis paroli, ĉiu homa estaĵo, kiu iam ajn ekzistis, vivis sian vivon. La aro de niaj ĝojoj kaj malĝojoj, miloj da religioj, ideologioj, ekonomiaj doktrinoj, tiel memfidaj, ĉiu ĉasisto aŭ rikoltisto, ĉiu heroo aŭ malkoraĝulo, ĉiu kreanto aŭ detruanto de civilizacio, ĉiu reĝo aŭ plebano, ĉiu juna enamiĝinta paro, ĉiu patrino kaj patro, ĉiu esperplena filo, inventisto kaj esploristo, ĉiu predikanto pri moralo, ĉiu subaĉetita politikisto, ĉiu stelulo, ĉiu plejalta ĉefo, ĉiu sanktulo aŭ pekulo en la historio de nia homa specio, tie vivis, sur eteta polvero pendigita sur sunradio. La Tero estas tre eta podio en vasta kosma areno.

Pripensu la sangriverojn elverŝigatajn de tiuj generaoloj kaj impeiestroj por ke, en la gloro kaj tiumfo, ili povu iĝi dum momento mastroj de ono de tiu punkteto. Pripensu la senfinajn kruelaĵojn altruditajn de la loĝantoj de iu angulo de tiu ĉi bildero al la loĝantoj -malmulte malsamaj- de iu alia angulo, kiom oftaj la miskomprenoj, kiom deziregaj sin reciproke mortigi, kiom fervora ilia malamo. Niaj paradoj, nia imagita memestimo, la iluzio, ke ni havas ian privilegian pozicion en la Universo, iĝas pridiskutataj fare de tiu punkto el pala lumo. Nia planedo estas soleca grajneto en la granda ĉirkaŭvolva kosma mallumo. Ene de nia mallumo, en tuta ĉi tiu vasteco, ekzistas neniu indiko pri iu helpo, kiu povus enveni de iu alia parto, por nin savi de ni mem.

La Tero eatas la sola konata mondo, kiu povas gastigi vivon. Ne estas alia loko, minimume en la proksima estonto, kien nia speco povos migri. Viziti jes. Kolonii ankoraŭ ne.
Ke ĉi tio al ni plaĉus aŭ ne, nuntempe la Tero estas la loko kie ni "ludas niajn kartojn". Estas dirite, ke la astronomio estas sperto pri humileco kaj ke ĝi forĝas la karakteron. Eble ne estas pli taŭga pruvo pri la frenezeco de la homaj vantemoj ol tiu fora bildo de nia eta mondo. Laŭ mi, ĝi substrekas nian respondecon por pli ĝentile zorgi unu la alian, kaj gardi kaj proteki la palan bluan punkton, la ununuran hejmon, kiun ni ekde ĉiam konis.»

Carl Sagan

Tradukis en Esperanton: R. Franceschini

( Il pallido punti blu
« Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse. Ma per noi, è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui. È casa. È noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie e dottrine economiche, così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe e codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e padre, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni "superstar", ogni "comandante supremo", ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica.

Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché, nella gloria e nel trionfo, potessero diventare per un momento padroni di una frazione di un puntino. Pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo, quanto frequenti le incomprensioni, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l'illusione che noi abbiamo una qualche posizione privilegiata nell'Universo, sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario nel grande, avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcuna indicazione che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi.

La Terra è l'unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, per lo meno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare, sì. Colonizzare, non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro, e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. »)


Carl Sagan

09-07-2017 | Skribu vian komenton | Elŝutu la tekston | Revenu al la indekso


Nessun commento per questo articolo / Neniu komento por ĉi tiu artikolo

Scrivi il tuo commento / Skribu vian komenton

bl_form

Tutti i campi sono obbligatori / Ĉiuj kadroj estas devigaj

Nome e Cognome:

eMail:

Commento:

Per favore rispondi a questa domanda: / Bonvolu respondi la jenan demandon:

6 + 3 = ?

 

Piedo
top
Il Pensiero sociale